ក្រសួងអប់រំ កំណត់មណ្ឌលប្រឡង សញ្ញាបត្របាក់ឌុប នៅទូទាំងប្រទេស..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចេញសេចក្តីប្រកាស ពីការកំណត់មណ្ឌលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ (បាក់ឌុប) នៅទូទាំងប្រទេស…។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចុះថ្ងៃទី១០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង