អូស្ត្រាលី ផ្តល់ជំនួយវ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ (Pfizer) ២,៣៥លានដូស ដល់ប្រទេសកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ប្រទេសកម្ពុជា នឹងទទួលបានជំនួយវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ប្រភេទ ហ្វាយស្ស៊ី(Pfizer) ចំនួន ២,៣៥លានដូស ពីប្រទេសអូស្ត្រាលី។ ហើយវ៉ាក់សាំងចំនួន ០១លានដូស នឹងមកដល់កម្ពុជា នៅដំណាច់ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង