អនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំពិធីមង្គលការ ដោយមិនកំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួម..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានអនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំពិធីមង្គលការ ដោយមិនកំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួម ប៉ុន្តែត្រូវគោរពតាមវិធានរក្សាគម្លាត..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង