អនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរ ចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩រួច ចូលមកកម្ពុជា ដោយមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដំណើរដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ពេញលេញចូលមកកម្ពុជា ដោយមិនតម្រូវឲ្យធ្វើចត្តាឡីស័ក..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង