រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ អនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការជួបជុំនានា..

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ សេចក្តីជូនដំណឹង របស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុ ស្តីពីការអនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំឡើងវិញ នូវពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិធីបុណ្យប្រពៃណីយ៍ ពិធីសាសនា និងការជួបជុំនានា នៅខេត្តព្រះសីហនុ. ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង