កីឡាប្រដាល់ជប៉ុន ថិន សុីន ប្រកាស​ឲ្យកីឡាករថៃ រត ថាំង សងសឹក មុននឹង​​ចូលនិវត្តន៍ពីប្រដាល់ ឃីគប៊ុកសុីង

ជប៉ុន៖ កីឡាប្រដាល់ជប៉ុន ថិន សុីន ប្រកាសចង់ផ្តល់ឱកាសឲ្យកីឡាករថៃ រត ថាំង សងសឹក មុនប្រកាស​ចូលនិវត្តន៍ពីប្រដាល់ ឃីគប៊ុកសុីង នៅថ្ងៃទី០៤ ខែមេសា​ ឆ្នាំ២០២២ខាងមុខ។
យ៉ាងនេះក្តី នៅមិនទាន់មានការឆ្លើយតបបែបណាពី កីឡាករ រត ថាំង នៅឡើយទេ៕
អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង