របាយការណ៍ អ្នកបានចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញរបាយការណ៍ថា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ ប្រជាពលរដ្ឋ ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ មាន៖

* (ក្រុមដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង)
– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១០ ០៦៨ ៦៨១នាក់
– អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ៩ ៦៩៤ ៨៥៦នាក់
ស្មើនឹង ១០០.៦៩% នៃប្រជាជនគោលដៅសរុប ១០លាននាក់។
– អ្នកចាក់ដូសទី៣ ចំនួន ២ ១៣៤ ៣៥៧ នាក់

* (កុមារ និងយុវវ័យ អាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ)
– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១ ៨០១ ០០៧នាក់
-អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ១ ៧១១ ៧២៣នាក់
ស្មើនឹង ៩៨.៥៦% នៃក្រុមគោលដៅសរុបជាង ១លាន៨សែននាក់។

* (កុមារ អាយុចាប់ពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ)
– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១ ៩៧២ ៩៧៦ នាក់
– អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ១ ៨២៧ ៦០៨ នាក់
ស្មើនឹង ១០៣.៩៨% នៃក្រុមគោលដៅសរុបជិត ១លាន៩សែននាក់។

* (កុមារ អាយុ ០៥ឆ្នាំ)
– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ២៤៧ ៥២០នាក់
ស្មើនឹង ៨១.៣៤% នៃក្រុមគោលដៅសរុបប្រមាណ ៣០ម៉ឺននាក់។ បើប្រៀបធៀប នឹងចំនួនប្រជាជនសរុប ១៦លាននាក់ ស្មើនឹង ៨៨.០៦%៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង