លទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំង របស់ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ ជូនពលរដ្ឋ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល និងក្រសួងការពារជាតិ បានចាក់វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ជូនមន្រ្តីរាជការ ប្រជាពលរដ្ឋ និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធ នៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន ១៤,០៩០,៥៤៨ នាក់ គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង