លទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេស អាស៊ាន-ចិន ដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍​លើកទី៣០​

រាជធានីភ្នំពេញ៖ លទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំកំពុលពិសេសអាស៊ាន-ចិន ដើម្បីរំលឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍ លើកទី៣០ នៃទំនាក់ទំនងដៃគូសន្ទនាអាស៊ាន-ចិន…។

សូមអានលទ្ធផល ពិស្តារដូចខាងក្រោម៖

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង