ទិន្នន័យឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ទិន្នន័យឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង