លទ្ធផល នៃកិច្ចសន្ទនា រវាងលោក ប្រាក់ សុខុន និងលោក លោក Derek Chollet ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេស សហរដ្ឋអាមេរិក

រាជធានីភ្នំពេញ៖ លទ្ធផល នៃការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទ រវាង លោក ប្រាក់ សុខុន ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស ជាមួយ លោក Derek Chollet ទីប្រឹក្សា នៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាម៉េរិក..។

សូមអាន លទ្ធផល នៃកិច្ចសន្ទនា រវាងលោក ប្រាក់ សុខុន និងលោក លោក Derek Chollet ចុះថ្ងៃទី​២៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១ ដូចខាងក្រោម៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង