អត្រាអ្នក​ចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញរបាយការណ៍ របស់ខ្លួន បង្ហាញថា ចំនួនអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖

– អាយុ ១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ = 100.80%
– អាយុ ១២-១៧ឆ្នាំ = 98.65%
– អាយុ ០៦-១១ឆ្នាំ = 104.25%៕

ការចាក់វ៉ាក់

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង