ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី «៥,៨៥៤ករណី» និងស្លាប់​៣០នាក់

🇹🇭BREAKING: ថៃបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ១៩ ថ្មីសរុប​ ចំនួន «៥,៨៥៤ករណី» ស្លាប់​ ៣០នាក់ និងឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​ ៤៥៧​នាក់​​ យោងក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង