​សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ​ស្តីពីការរកឃើញ និងការពារការចម្លង វីរុសកូវីដ-១៩ វ៉ារ្យ៉ង់ថ្មី ឈ្មោះអូមីក្រុង..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ​ស្តីពីការរកឃើញ និងការពារការចម្លងវីរុសកូវីដ-១៩ វ៉ារ្យ៉ង់ថ្មី ឈ្មោះអូមីក្រុង..។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី​២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ​២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង