កម្ពុជា បន្តរកឃេីញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ២៥នាក់ និងស្លាប់៤នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១នេះ បានបន្តរកឃេីញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ២៥នាក់។ ហើយករណីនាំចូលកម្ពុជា ចំនួប ០៦នាក់- ជាសះស្បើយ ២២នាក់- ស្លាប់ថ្មី ០៤នាក់ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ២នាក់)។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងសរុប ១២០ ១១២នាក់ – អ្នកជាសះស្បើយសរុប ១១៦ ៤៨៨នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់សរុប ២៩៣៥នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង