អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញ បិទអាជីវកម្មហានិភ័យខ្ពស់ ខារ៉ាអូខេ និងការជួបជុំ ៧ថ្ងៃទៀត ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញសម្រេចបិទអាជីវកម្មហានិភ័យខ្ពស់ ក្លឹបខារ៉ាអូខេ (KTV) និងការជួបជុំ រយៈពេល ០៧ថ្ងៃទៀត ដល់ថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង