កម្ពុជា ហាមឃាត់អ្នកដំណើរ១០ នៅទ្វីបអាហ្រ្វិក មិនឲ្យចូលកម្ពុជា ៣សប្តាហ៍

រាជធានីភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល បានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពីការហាមឃាត់អ្នកដំណើរពីប្រទេសចំនួន១០ នៅទ្វីបអាហ្រ្វិក ឬមានប្រវត្តិធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសទាំង១០ នៅក្នុងអំឡុងពេល ០៣សប្តាហ៍មុន មិនឲ្យចូលមកប្រទេសកម្ពុជា ជាបណ្តោះអាសន្ន។

សូមអាន សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាល ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង