កម្ពុជា នឹងចុះត្រជាក់ដល់១៥អង្សាសេ ចាប់ពីថ្ងៃទី១-៧ ខែធ្នូ…

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ស្ថានភាពធាតុអាកាស ចាប់ពីថ្ងៃទី០១-០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

សេចក្តីជូនដំណឹងនេះ បញ្ជាក់ថាខេត្តមួយចំនួន នឹងមានអាកាសធាតុ ចុះត្រជាក់រហូតដល់ ១៥អង្សាសេ..។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីជូនដំណឹង របស់ក្រសួងធនធានទឹក នងឧតុនិយម ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង