អបអរសាទរខួប៥ឆ្នាំ នៃការដាក់បញ្ចូលចាបុីដងវែង ក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌ វប្បធម៌ពិភពលោក..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អបអរសាទរខួប ០៥ឆ្នាំ នៃការដាក់បញ្ចូលចាបុីដងវែង ក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌ពិភពលោក អរូបីមនុស្សជាតិ កាលថ្ងៃទី៣០ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦ នៅទីក្រុងអាឌីស អាបាបា​ ប្រទេសអូក្យូពី​ ដោយអង្គការយូណេស្កូ​។

Congratulations the 5th years Anniversary of Chapei Dong Veng which was listed in Intangible World Heritage by UNESCO on 30-November-2016 – 30-November-2021.

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង