កម្ពុជា បន្តរកឃេីញករណីឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៣នាក់ និងស្លាប់ថ្មី៥នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសថា បន្តរកឃេីញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ២៣នាក់- ជាសះស្បើយ ១៩នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ០៥នាក់ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០៤នាក់)។ ក្នុងនោះករណី នាំចូលពីក្រៅប្រទេសមក កម្ពុជា ចំនួន ០៣នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ១២០,១៨៣នាក់- អ្នកជាសះស្បើយសរុប ១១៦,៥៤៨នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់សរុប ២៩៤៩នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង