ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី “៤,៩៧១”​នាក់ និងស្លាប់​៣៣នាក់

BREAKING: ថៃ ប្រកាសបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន “៤,៩៧១”​នាក់ និងស្លាប់​ ៣៣នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​មានចំនួន ១៩៨​នាក់​យោង តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង