ក្រសួងអប់រំ អនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញ រាល់សកម្មភាព និងសេវានានា នៅតាមសាលារៀនឯកជន..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ បានអនុញ្ញាតឲ្យបើកឡើងវិញ នូវរាល់សកម្មភាព និងសេវានានា នៅតាមសាលារៀនឯកជន..។

ខាងក្រោមនេះ ជាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ចុះថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង