កម្មវិធីប្រឡង និងតារាងវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុប នៅថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា បានប្រកាសកម្មវិធីប្រឡង និងតារាងវិញ្ញាសាប្រឡងបាក់ឌុប សម័យប្រឡង ថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង