ប្រទេសថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤,៩១២នាក់ និងស្លាប់៣៣នាក់

BREAKING: ប្រទេសថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី សរុប​ចំនួន “៤,៩១២”​នាក់
និងស្លាប់​ចំនួន ៣៣នាក់។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​មានចំនួន ១៥៧​នាក់​។

នេះបយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ ​ថៃថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង