កំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី២ ខែឆ្នូ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញពីកំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០២ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖
– ប្រជាជនអាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើង មាន ១០០,៩៨% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់។

– កុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៩៨,៧៨% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ  ១,៨២៧,៣៤៨នាក់។

– លើកុមារអាយុពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ មាន ១០៤,៥៤% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១,៨៩៧, ៣៨២នាក់។

– លើកុមារអាយុ ០៥ឆ្នាំ មាន ៨៩,៥៥% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ  ៣០៤,៣១៧ នាក់។

– លទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំង ធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប ១៦លាននាក់ មាន ៨៨,៤៩%៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង