ថៃ បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៥,៨៩៦នាក់ និងស្លាប់​៣៧នាក់

BREAKING: ប្រទេសថៃ បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន “៥,៨៩៦”​ នាក់ និងស្លាប់​៣៧នាក់។ ក្នុងនោះ ឆ្លងក្នុងពន្ធនាគារ​មានចំនួន ១,១២៧​នាក់​។

នេះបើយោងតាម សេចក្តីរាយការណ៍ របស់ក្រសួងសុខភាពសាធារណៈ​ថៃ ផ្សព្វផ្សាយ នៅថ្ងៃទី ០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង