កម្ពុជា បន្តរកឃេីញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ២៥នាក់ និងស្លាប់ថ្មី៣នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ បង្ហាញថា បន្តរកឃេីញករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មីចំនួន ២៥នាក់- ជាសះស្បើយ ១៩នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ០៣នាក់ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០១នាក់)។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ១២០,២៣២នាក់- អ្នកជាសះស្បើយសរុប ១១៦ ,៥៨៨នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់សរុប ២៩៥៦នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង