អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៣ ខែឆ្នូ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញចំនួនតួលេខ នៃកំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៣ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២១

– លើប្រជាជនអាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើង មាន ១០១,០១% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់។

– លើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៩៨,៨០% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១,៨២៧,៣៤៨នាក់។

– លើកុមារអាយុពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ មាន ១០៤,៥៩% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១,៨៩៧, ៣៨២នាក់។

– លើកុមារអាយុ ០៥ឆ្នាំ មាន ៩០,២៤% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ៣០៤,៣១៧នាក់។

– លទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំងធៀបនឹងចំនួនប្រជាជនសរុប ១៦លាន​នាក់​ មាន ៨៨,៥៣%៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង