ស្ថានភាពឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅប្រទេសជិតខាងកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៤ ខែធ្នូ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្ថានភាពភូមិផងរបងកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៤
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖

– ប្រទេសថៃ៖ +៥,៨៩៦នាក់

– ប្រទេសវៀតណាម៖ +១៣,៩៩៨នាក់

– ប្រទេសកម្ពុជា៖ +២៥នាក់

– ប្រទេសឡាវ៖ +៩៦៩នាក់៕

 

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង