ក្រសួងសុខាភិបាល លុបចោលការហាមឃាត់ អ្នកដំណើរ ឆ្លងកាត់ប្រទេសតំបន់អាហ្វ្រិកចំនួន១០ ចូលកម្ពុជា

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល សម្រេចលុបចោលការហាមឃាត់ អ្នកដំណើរ ឬអ្នកដែលឆ្លងកាត់ប្រទេសតំបន់អាហ្វ្រិកចំនួន ១០ ចូលមក ប្រទេសកម្ពុជា.. ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង