សីតុណ្ហភាពនៅកម្ពុជា ក្នុងសប្តាហ៍នេះ អាចនឹងធ្លាក់ចុះដល់ ១៧អង្សារ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានឲ្យដឹងថា សីតុណ្ហភាពនៅកម្ពុជា ក្នុងសប្តាហ៍នេះ អាចនឹងធ្លាក់ចុះដល់ ១៧អង្សារ នៅបណ្តាខេត្តជាប់ជួរភ្នំដងរែក និងខ្ពង់រាបឦសាន និង ១៩អង្សារ នៅតំបន់ទំនាបកណ្តាល..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង