អត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី៧ ខែធ្នូ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ របាយការណ៍អ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេស គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖

(ក្រុមដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង)
-អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១០ ១០៩ ៧៧៣ នាក់
-អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ៩ ៧៤៩ ៤៧៤ នាក់
ស្មើនឹង ១០១.១០% នៃប្រជាជនគោលដៅសរុប ១០លាននាក់។
-អ្នកចាក់ដូសទី៣ ចំនួន ២ ៥៥៤ ៤១៩ នាក់។

(កុមារ និងយុវវ័យ អាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ)
-អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១ ៨០៦ ៣០០ នាក់
-អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ១ ៧២២ ៣០៩ នាក់
ស្មើនឹង ៩៨.៨៥% នៃក្រុមគោលដៅសរុបជាង ១លាន៨សែននាក់។

(កុមារ អាយុចាប់ពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ)
-អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១ ៩៨៦ ៥៧៦ នាក់
-អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ១ ៨៨០ ៥០៤ នាក់
ស្មើនឹង ១០៤.៧០% នៃក្រុមគោលដៅសរុបជិត ១លាន៩សែននាក់។

(កុមារ អាយុ ០៥ឆ្នាំ)
-អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ២៨០ ៩៩៤ នាក់
-អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ១៥២ ៩២៦ នាក់
ស្មើនឹង ៩២.៣៤% នៃក្រុមគោលដៅសរុបប្រមាណ ៣០ម៉ឺននាក់។

ប្រៀបធៀបនឹងប្រជាជនសរុប ១៦លាននាក់ ស្មើនឹង ៨៨.៦៥%៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង