វៀតណាម បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៥,៣១១ករណី និងស្លាប់​ ២៥៦នាក់ទៀត

BREAKING: ប្រទេសវៀតណាម បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន «១៥,៣១១ករណី» និងស្លាប់​ ២៥៦នាក់ទៀត។

នេះបើយោងតាម របាយការណ៍របស់អាជ្ញាធរវៀតណាម ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង