អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី៩ ខែឆ្នូ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបង្ហាញពីកំណេីន អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី០៩ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖

– លើប្រជាជនអាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើង មាន ១០១,១៥% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់។

– លើកុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៩៨,៨៨% ធៀបជាមួយចំនួនប្រជាជនគោលដៅ ១,៨២៧,៣៤៨ នាក់។

– លើកុមារអាយុពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ មាន ១០៤,៧៧% ធៀបជាមួយនឹងប្រជាជនគោលដៅ ១,៨៩៧, ៣៨២ នាក់។

-លើកុមារអាយុ ០៥ឆ្នាំ មាន ៩៣,៤៨% ធៀបជាមួយនឹង ប្រជាជនគោលដៅ ៣០៤,៣១៧ នាក់។

– លទ្ធផលចាក់វ៉ាក់សាំងធៀប នឹងចំនួនប្រជាជនសរុប ១៦លាន​នាក់​ មាន ៨៨,៧២% ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង