កម្ពុជា បន្តរកឃេីញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ១៥នាក់ និងស្លាប់ថ្មី៤នាក់

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃេីញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ១៥នាក់-ជាសះស្បើយ ១២នាក់ និងស្លាប់ថ្មី ០៤នាក់ (មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំង ០៣នាក់)។ ក្នុងនោះករណីនាំចូលកម្ពុជា ចំនួន ០១នាក់។

ក្រសួងបញ្ជាក់ថា កម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩សរុបចំនួន ១២០,៣២៧នាក់- អ្នកជាសះស្បើយសរុប ១១៦,៦៨០នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់សរុប ២៩៧៨នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង