សារលិខិតសម្ដេច ហ៊ុន សែន ក្នុងឱកាសវទិកានិពន្ធនាយក សារព័ត៌មានកម្ពុជា ស្តីពី”កូវីដ-១៩”

រាជធានីភ្នំពេញ៖ សារលិខិតសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្ត្រី នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងឱកាសវទិកានិពន្ធនាយកសារព័ត៌មានកម្ពុជា ស្តីពី ” កូវីដ-១៩ ៖ បញ្ហា្របឈម និងឱកាសសម្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន ”៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង