អត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១១ ខែឆ្នូ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញពីកំណេីនអត្រាចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១១ ខែឆ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖

– ប្រជាជនអាយុពី ១៨ឆ្នាំឡើង មាន ១០១,១៨% បើធៀបជាមួយចំនួន ប្រជាជនគោលដៅ ១០លាននាក់។

– កុមារ-យុវវ័យអាយុពី ១២ឆ្នាំ ទៅក្រោម ១៨ឆ្នាំ មាន ៩៨,៩០% បើធៀបជាមួយចំនួន ប្រជាជនគោលដៅ  ១,៨២៧,៣៤៨ នាក់។

– កុមារអាយុពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ មាន ១០៤,៨១% បើធៀបជាមួយចំនួន ប្រជាជនគោលដៅ  ១,៨៩៧, ៣៨២ នាក់។

– កុមារអាយុ ០៥ឆ្នាំ មាន ៩៤,១២% បើធៀបជាមួយ ប្រជាជនគោលដៅ  ៣០៤,៣១៧ នាក់។

សរុបលទ្ធផល នៃចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំង បើធៀបនឹងចំនួន ប្រជាជនសរុប ១៦លាន​នាក់​ មាន ៨៨,៧៥% ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង