រដ្ឋបាលជលផល៖ រដូវធ្វើត្រីប្រហុក-ផ្អក និងត្រីឆ្អើរជាដើម នឹងចាប់ពីថ្ងៃទី១២-១៦ ខែធ្នូនេះ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ រដ្ឋបាលជលផល បានជូនដំណឹងពីការចាប់ផ្តើម នៃរដូវធ្វើត្រីប្រហុក- ផ្អក និងត្រីឆ្អើរជាដើម នឹងចាប់ពីថ្ងៃទី១២ ដល់ ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង