​សូមជួយប្រាប់​ផង ដើមរុក្ខជាតិនេះ ឈ្មោះអ្វីដែរ..?

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ជម្រាបសួរបងប្អូនពីចម្ងាយ! តើមានបងប្អូន លោកតាលោកយាយ ជាពិសេសអ្នកជំនាញរូបណា ស្គាល់​ដើមរុក្ខជាតិ ដូចបានឃើញក្នុងរូបថតនេះ​ទេ? បើស្គាល់ សូមជួយប្រាប់ខ្ញុំ ​ដោយអនុគ្រោះផង? គេហៅរុក្ខជាតិអ្វីដែរបាទ…?៕ រូបថត FaceBook

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង