កម្ពុជា ទទួលឥទ្ធិពលព្យុះទី២២ នាំឲ្យសីតុណ្ហភាពត្រជាក់ដល់ ១៦អង្សាសេ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ប្រទេសកម្ពុជា នឹងទទួលឥទ្ធិពលព្យុះទី២២ (ឈ្មោះរ៉ាយ) ដែលអាចធ្វើឲ្យសីតុណ្ហភាព នៅកម្ពុជា ចុះត្រជាក់ដល់ ១៦អង្សាសេ..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង