សារាចរណែនាំពីការគ្រប់គ្រងចរន្តភ្ញៀវ និងពង្រឹងគុណភាពផលិតផលទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកល

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងទេសចរណ៍ បានចេញសារាចរណែនាំស្ដីពីការរៀបចំគ្រប់គ្រងចរន្តភ្ញៀវទេសចរ និងពង្រឹងគុណភាពផលិតផលទេសចរណ៍ ក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកល ឆ្នាំ២០២១ ឆ្លងចូលឆ្នាំ២០២២។

ការចេញសារាចរណែនាំនេះ គឺដើម្បីពង្រឹងគុណភាពផលិតផលទេសចរណ៍ និងចូលរួមទប់ស្កាត់ការរីករាលដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ ក្នុងឱកាសឆ្លងឆ្នាំសកលខាងមុខនោះ។

ខាងក្រោមនោះ គឺជាសារាចរណែនាំ របស់ក្រសួងទេសចរណ៍ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១៖

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង