លទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ លទ្ធផល នៃកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១…៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង