ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរម្លឹកការចាក់វ៉ាក់សាំង បង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសមូលដ្ឋាន និងដូសជំរុញ

រាជធានីភ្នំពេញ: ក្រសួងសុខាភិបាល ក្រើនរម្លឹក ពីការជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ដូសមូលដ្ឋាន និងដូសជំរុញ ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅរាជធានីខេត្តទាំង២៥…៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង