ស្ថានភាពភូមិផងរបងកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្ថានភាពភូមិផងរបងកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖

– ប្រទេសថៃៈ +៣,៦៨៤នាក់
– ប្រទេសវៀតណាមៈ +១៥,២៧០នាក់
– ប្រទេសកម្ពុជាៈ +០៧នាក់
– ប្រទេសឡាវៈ +១,៤៩៣នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង