អត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ..

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបង្ហាញតួលេខ នៃអត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖

– អាយុ ១៨ឆ្នាំ ឡើងទៅ មានចំនួនៈ ១០១.២៦%
– អាយុ ១២-១៧ឆ្នាំ មានចំនួនៈ ៩៨.៩៥%
– អាយុ ០៦-១១ឆ្នាំ មានចំនួនៈ ១០៤.៩៣%៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង