ទិន្នន័យពលរដ្ឋ ប្រគល់ដីទន្ទ្រាន ក្នុងតំបន់ទន្លេសាប ជាង៤ម៉ឺនហិកតា ជូនរដ្ឋវិញ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ទិន្នន័យប្រជាពលរដ្ឋ ប្រគល់ដីដែលបានទន្ទ្រាន ក្នុងតំបន់ទន្លេសាប (ជាង ៤ម៉ឺនហិកតា) ជូនរដ្ឋវិញ គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៦ ធ្នូ ២០២១..៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង