ស្ថានភាពភូមិផងរបងកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ស្ថានភាពភូមិផងរបងកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩
ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖

– ប្រទេសថៃ៖ + 2,899 នាក់

– ប្រទេសវៀតណាម៖ + 16,110 នាក់

– ប្រទេសកម្ពុជា៖ + 06 នាក់

– ប្រទេសឡាវ៖ + 1,067 នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង