កម្ពុជា ឈ្នះមេដាយ៨ ពីការប្រកួតកីឡាទូកក្តោង ជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ២០២១

ខេត្តព្រះសីហនុ៖ កម្ពុជា ទទួលបានមេដាយសរុបចំនួន ៨មេដាយ ពីការប្រកួតកីឡាទូកក្តោង ជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ២០២១។ មេដាយទាំងនោះ រួមមាន៖​ មេដាយមាស ០១គ្រឿង, មេដាយប្រាក់ ០៤គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធិ ០៣គ្រឿង​។

ការប្រកួតកីឡាទូកក្តោង ជ្រើសរើសជើងឯកអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ២០២១ ដែលទើបបិទបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះ មានវិញ្ញាសាចំនួន ០៥ ឬស្មើនឹង ០៧មេដាយ មានដូចជា៖ មេដាយមាស ០៧គ្រឿង, មេដាយប្រាក់ ០៧គ្រឿង និងមេដាយសំរិទ្ធិ ០៧គ្រឿង៖

១- វិញ្ញាសា Windsurfing RS:One
– លេខ១ កម្ពុជា ឈ្មោះ PAL SEYLA
– លេខ២ កម្ពុជា ឈ្មោះ SEM BROSPOV
– លេខ៣ កម្ពុជា ឈ្មោះ HEN SOPHY

២- វិញ្ញាសា Windsurfing Techno 293
+ Overall
– លេខ១ សឹង្ហបុរី ឈ្មោះ DAVID NG TIONG GEE
– លេខ២ កម្ពុជា ឈ្មោះ KEO PHEARUN
– លេខ៣ សឹង្ហបុរី ឈ្មោះ ANGEL CHEW
+ Boy
– លេខ១ សឹង្ហបុរី ឈ្មោះ DAVID NG TIONG GEE
– លេខ២ កម្ពុជា ឈ្មោះ KEO PHEARUN
– លេខ៣ កម្ពុជា ឈ្មោះ KEO PHEANUN

៣- វិញាសា ILCA 7
– លេខ១ ម៉ាឡេស៊ី ឈ្មោះ ASYRAAF BIN MOKHTAR
– លេខ២ កម្ពុជា ឈ្មោះ NHOV CHAN
– លេខ៣ កម្ពុជា ឈ្មោះ LUX DARONG

៤- វិញាសា ILCA 6
+ Overall
– លេខ១ សឹង្ហបុរី ឈ្មោះ LIM KHOON LENG
– លេខ២ សឹង្ហបុរី ឈ្មោះ FONG JUN RAY
– លេខ៣ សឹង្ហបុរី ឈ្មោះ CHEUNG KAI JENG KEENAN
+ Men
– លេខ១ សឹង្ហបុរី ឈ្មោះ LIM KHOON LENG
– លេខ២ សឹង្ហបុរី ឈ្មោះ FONG JUN RAY
– លេខ៣ សឹង្ហបុរី ឈ្មោះ CHEUNG KAI JENG KEENAN

៥- វិញាសា ILCA 4
– លេខ១ សឹង្ហបុរី ឈ្មោះ RUSSELL AUGGUSTINE YOM
– លេខ២ ម៉ាឡេស៊ី ឈ្មោះ MUHAMMAD ASAWA IQBAL BIN ADAM
– លេខ៣ សឹង្ហបុរី ឈ្មោះ NADINE SNG WEN TING ៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង