អត្រាអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ-១៩ នៅកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ

រាជធានីភ្នំពេញ៖ អត្រាអ្នកដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ-១៩ ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា គិតត្រឹមថ្ងៃទី១៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ រួមមាន៖

(ក្រុមដែលមានអាយុចាប់ពី ១៨ឆ្នាំឡើង)

– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១០ ១៣១ ១០១នាក់

– អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ៩៧៧២ ១៧៧នាក់ ស្មើនឹង ១០១.៣១% នៃប្រជាជនគោលដៅសរុប ១០លាននាក់។

– អ្នកចាក់ដូសទី៣ ចំនួន ៣០៦៥ ៧៥២ នាក់

(កុមារ និងយុវវ័យ អាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១៨ឆ្នាំ)

– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១៨០៨ ៨២៦នាក់

– អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ១ ៧២៦ ១២០ នាក់ ស្មើនឹង ៩៨.៩៩% នៃក្រុមគោលដៅសរុបជាង ១លាន៨សែននាក់។

(កុមារ អាយុចាប់ពី ០៦ឆ្នាំ ដល់ក្រោម ១២ឆ្នាំ)

– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ១ ៩៩១ ៨៤៨ នាក់

– អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ១ ៨៩៣ ៥៦១ នាក់ ស្មើនឹង ១០៤.៩៨% នៃក្រុមគោលដៅសរុបជិត ១លាន៩សែននាក់។

(កុមារ អាយុ ០៥ឆ្នាំ)

– អ្នកចាក់ដូសទី១ ចំនួន ២៩៣ ៩៣៧នាក់

– អ្នកចាក់ដូសទី២ ចំនួន ២០០ ១៤៨នាក់ ស្មើនឹង ៩៦.៥៩% នៃក្រុមគោលដៅសរុបប្រមាណ ៣០ម៉ឺននាក់។

ប្រៀបធៀបនឹងប្រជាជនសរុប ១៦លាននាក់ ស្មើនឹង ៨៨.៩១%៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង