កម្ពុជា បន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-១៩ថ្មី ៤ (PCR)នាក់ និងស្លាប់«គ្មាន»

រាជធានីភ្នំពេញ៖ ក្រសួងសុខាភិបាល បានបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ០៤ (PCR) នាក់ទៀត- ជាសះស្បើយ ១២នាក់ និងស្លាប់ «គ្មាន»។ ក្នុងនោះ ករណីឆ្លងសហគមន៍ ០៣ នាក់ និង អ្នកដំណើរពីបរទេស ០១នាក់។

ក្រសួងសុខាភិបាល បញ្ជាក់ថា គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១ ប្រទេសកម្ពុជា មានអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ សរុប ១២០,៤២៧នាក់- អ្នកជាសះស្បើយ ១១៦,៨១៥នាក់ និងមានអ្នកស្លាប់ ៣,០០៥នាក់៕

អត្ថបទដែលជាប់ទាក់ទង